Obchodné podmienky

Článok I

Základné pojmy a úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ je spoločnosť Lenmi s.r.o. , so sídlom Pečnianska 3430/6, 85101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52719774 , DIČ: 2121115865, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 142553/B, telefónny kontakt: +421 238103994, elektronický kontakt: pizzadellazola@gmail.com
 
Pizzadellazola.sk je internetový portál, webová aplikácia, prostredníctvom ktorej Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá z ponuky.
 
Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Pizzadellazola.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky.
 
Reštaurácia je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál a iných tovarov zverejnený na portáli Pizzadellazola.sk.
 
Objednávka je zoznam požadovaného jedla alebo tovarov Reštaurácie, ktoré Používateľ odosiela z Bistro.sk do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.
 
Podmienky používania Pizzadellazola.sk predstavujú tieto podmienky používania portálu Pizzadellazola.sk, ktoré upravujú vzájomného práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa pri využívaní služieb portálu Pizzadellazola.sk.
 
Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Článok II

Základné podmienky

1. Využívanie služieb Pizzadellazola.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Pizzadellazola.sk.
 
2. Pizzadellazola.sk využíva registráciu prostredníctvom vlastnej registračnej databázy. Registrácia Používateľa na Pizzadellazola.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 
3. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke Reštaurácie Pizzadellazola.sk. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 
4. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou Zmluvu o kúpe jedla, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri pomocou platby platobnou kartou online alebo prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „ Objednať s povinnosťou platby “ nie je možné.
 
5. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania Pizzadellazola.sk v procese odsúhlasenia Objednávky, vyjadruje výslovný súhlas s poskytnutím služieb Pizzadellazola.sk pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o doručení jedla). V zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy o doručení jedla.
 
6. Otváracie hodiny prevádzky Pizzadellazola.sk sú denne od 17.00 do 02.00. Posledná možnosť prijatia Objednávky je v čase o 01.30.
 
7. Používateľ si môže Objednávku vytvoriť na portáli Pizzadellazola.sk, osobne na adrese Reštaurácie počas otváracích hodín, telefonicky.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov. Využívanie služieb Reštaurácie, kúpa jedla od Reštaurácie a využívanie služieb Pizzadellazola.sk je možné len pre používateľov starších ako 16 rokov.
 
2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 
3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 
4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 
5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Pizzadellazola.sk k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam používania Pizzadellazola.sk. Používateľ nesmie služby Pizzadellazola.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Pizzadellazola.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 
6. Vyplnením a odoslaním objednávky Používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkami používania Pizzadellazola.sk, ako aj k ďalším podmienkam on-line objednávania z ponuky jedál Reštaurácie.
 
7. Uzatvorením zmluvy o kúpe jedla vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo a prevziať doručované jedlo.

Článok IV

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

Používateľ môže podať reklamáciu Objednávky v priebehu celej otváracej doby prevádzky, t.j. denne od 10.00 do 22.00 na telefónnom čísle: +421 238103994, elektronicky: info@pizzadellazola.sk bezodkladne po zistení nedostatku, pričom na reklamáciu Objednávky je potrebné zachovať 75% porcie jedla, ktorú zákazník reklamuje. Objednávku možno vrátiť osobne na prevádzke Reštaurácie, prostredníctvom kuriéra. Predmetom reklamácie Objednávky pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty Objednávky. Oprávnený pracovník Reštaurácie je povinný reklamáciu Objednávky prešetriť a následne vydať rozhodnutie o spôsobe riešenia reklamácie ihneď, v prípade zložitejšej reklamácie je povinný rozhodnúť a to v lehote 3 kalendárnych dní.
 
Vrátenie peňazí po uznaní reklamácie Objednávky je možné uskutočniť pri hotovostnej platbe vrátením hotovosti, pri bezhotovostnej platbe vrátením peňazí na účet do 30 dní. Používateľ je povinný si prípadnú reklamáciu Objednávky uplatniť bezodkladne. Ak sa tak nestane, spotrebiteľovi zaniká právo na reklamáciu Objednávky.
 
 
Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania Pizzadellazola.sk upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Podmienky používania Pizzadellazola.sk sa použijú na Objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených Podmienok používania Pizzadellazola.sk.
 
2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Pizzadellazola.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na Pizzadellazola.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania Pizzadellazola.sk.
 
V Bratislave, dňa 5.5.2020

Dodacie podmienky

1. Klient si na doručenie tovaru môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov:
      a) osobný odber na prevádzke
      b) doručnie na adresu uvedenú klientom osobou poverenou poskytovateľom (ďalej len kuriér)
2.Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednaný tovar klientovi na ním určené miesto a to najneskôr do 90 minút od prijatia objednávky poskytovateľom , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak , alebo ak objednávka pozostáva z tovaru so stanoveným minimálnym časom objednania vopred. Čas doručenie tovaru klientovi závisí najmä od množstva objednávok, ktoré poskytovateľ spracováva.
3. Klient je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri prevzatí dodaného tovaru je klient povinný skontrolovať dodaný tovar. Záväzok poskytovateľa dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade , ak zákazník tovar neprevezme riadne a včas, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
4. Klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru, tzn. najmä odpovedať na telefonický hovor kuriéra na účel dodania objednaného tovaru a prevziať dodaný tovar.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú s oneskorením dodaním objednaného tovaru klientovi , ktoré bolo zapríčinenie klientom(uvedením nesprávnej adresy, neodpovedanie na telefonický hovor kuriéra a pod.)
alebo (dopravná situácia, poveternostné podmienky a pod.)
6. V prípade doručenia alkoholických nápojov budú pri doručení pochybnosti o veku kupujúceho , kupujúci je povinný sa preukázať dokladom totožnosti predávajúcemu alebo kuriérovi.
 
Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: pizzadellazola@gmail.com

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.